Nákup a spracovanie drevnej hmoty

Zariadením na zhodnocovanie odpadov prevádzkovaným spoločnosťou BUČINA ZVOLEN, a.s., sú zariadenia s názvom: Obnova výroby tepla v Bučine Zvolen a.s. a Kotolňa. Jedná sa o zariadenie umiestnené v areáli BUČINA ZVOLEN, a.s. – prevádzka Energetika so sídlom Lučenecká cesta 1335/21 v k. ú. Môťová. Predmetom energetického zhodnocovania sú odpady charakteru odpadov z dreva a odpadov z papiera a lepenky, zaradené podľa vyhlášky 365/2015 Z.z. ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov v kategórii O – ostatné odpady. Odpady sú zhodnocované činnosťou R1 – Využite najmä ako palivo alebo získavanie energie iným spôsobom, uvedenou v prílohe č. 1 k zákonu 79/2015 Z.z. o odpadoch. Zdrojom tepla sú 2 roštové kotle na drevný odpad. Pre výrobu elektrickej energie slúži vysokotlaková turbína s regulovaným odberom pary so vzduchom chladeným kondenzátorom. Na účely energetického zhodnocovania odpadov je využívaná zhruba 1/10 celkovej kapacity zariadenia využívaného na výrobu tepla a na výrobu elektrickej energie.

Prevádzkovaním zariadenia dochádza k vzniku popola a popolčeka, ktorý je v rámci novovybudovanej technológie dopravovaný a následne umiestňovaný v špeciálnych kontajneroch a následne vyvážaný na zneškodnenie prostredníctvom oprávneného subjektu.

 

Zoznamy vykupovaných odpadov  a odpadov, ktorých vznik sa predpokladá v dôsledku prevádzkovania zariadenia na zhodnocovanie odpadov