BUČINA ZVOLEN

energia pre Vás
Profil spoločnosti

História spoločnosti sa započala založením závodu

Bučina a.s. roku 1946.

 Vznik závodu súvisel s vtedy podporovanou industrializáciu jednotlivých regiónov zo strany štátu v rámci vtedajšej Československej republiky. Mesto Zvolen bolo vybrané ako optimálne miesto pre založenie drevospracujúceho podniku vzhľadom na svoju výhodnú dopravnú polohu, vysokú lesnatosť blízkeho i širšieho okolia a taktiež vtedy nízkemu počtu dostupných pracovných miest

9

Prvá zásadná zmena

K prvej zásadnej zmene vlastníckej štruktúry prišlo v roku 1995, kedy spoločnosť prešla do súkromného vlastníctva. K ďalším zmenám prišlo v rokoch 2003, kedy bola divízia dekoratívnej drevotriesky predaná nadnárodnej skupine Kronospan – vznikla samostatná spoločnosť Bučina DDD, spol. s r.o., ktorá v roku 2006 odkúpila aj ostatné drevospracujúce divízie.

9

Cieľom spoločnosti BUČINA ZVOLEN, a.s.

je pokračovanie, zefektívňovanie a rozvoj výroby tepelnej a elektrickej energie, ktorá je značne hospodárna – vzhľadom na svoju cenu, ekologická – vzhľadom na dôraz kladený na celý dodávateľský reťazec, od ťažby drevnej biomasy, cez jej spracovanie, až po jej spálenie za dodržania prísnych emisných limitov, ale predovšetkým trvalo udržateľná – vzhľadom na charakter vstupnej suroviny, ktorá je pri správnom hospodárení obnoviteľná a zároveň ťažko upotrebiteľná na spracovateľské účely.

9

Pôvodná spoločnosť BUČINA ZVOLEN, a.s.

si ponechala energetickú divíziu a jej hlavným predmetom činnosti sa stala výroba tepelnej a elektrickej energie z obnoviteľných zdrojov. Bohaté skúsenosti so spaľovaním drevnej biomasy boli v súvislosti s novo prijímanou legislatívou týkajúcej sa podpory obnoviteľných zdrojov energie využité, a v rokoch 2009 až 2011 bola zrealizovaná rozsiahla investícia vo výške 15,5 mil. €. Investícia, spolufinancovaná z Európskeho fondu regionálneho rozvoja, umožnila zvýšiť a zefektívniť kombinovanú výrobu elektrickej a tepelnej energie a zabezpečiť dlhodobú spoľahlivosť ich dodávky.

Adresa

Bučina Zvolen a.s.

Lučenecká cesta 2266/6

960 96 Zvolen

Telefón

+421 (0)45 524 17 16

Email

bucina@bucina.sk