Bucina logo

O spoločnosti

BUČINA ZVOLEN, a.s.

Našou dlhoročnou činnosťou a prioritou je ekologická výroba tepla a elektrickej energie z obnoviteľných zdrojov pochádzajúcich zo Slovenska. Vieme, že takáto výroba je hospodárna a trvalo udržateľná práve vďaka každoročným, spoľahlivým prírastkom dreva a aj kvôli recyklácii a využívaniu odpadových drevných materiálov. Týmto spôsobom dokážu byť prínosné a ekologicky využité.

Ekologickejšia energia z biomasy

Náš výrobný proces, ktorý podlieha prísnym emisným limitom prispieva k diverzifikácii zdrojov a vyššej energetickej bezpečnosti a sebestačnosti regiónu, ktorá je pre budúcnosť veľmi dôležitá.

Biomasu, ktorá v priemysle nenachádza iné využitie, využívame ako efektívny alternatívny zdroj pre výrobu tepla a elektriny. Široké spektrum zhodnocovaných materiálov pochádza z vlastného spracovania, alebo z výkupu od lokálnych dodávateľov. Možno si pod ním predstaviť napríklad zvyšky nepredajného dreva po ťažbe, odpadové rezivo a kôru, piliny, lepenku a obaly z dreva či nánosový odpad po čistení vodných tokov.

Drvenie a štiepkovanie drevnej hmoty

Použiteľné materiály vďaka vysoko výkonným drvičom a štiepkovaču spracujeme na kvalitnú drevnú štiepku. Dovoz následne zabezpečíme vlastnou kamiónovou prepravou. 

Denne takto dokážeme spracovať a previezť stovky ton materiálu a využiť ho účinne pre výrobu energie. Po tomto procese, samozrejme, vznikajú odpadové látky v podobe popola a popolčeka, s ktorými je nakladané podľa katalógového čísla. Aj tu ide o odpady, ktoré môžu byť ďalej využité napríklad v poľnohospodárstve pre odkyslenie pôdy, alebo v rámci prípravy zmesových stavebných materiálov, či v rôznych hnojivách. 
bučina predelovač

BUČINA ZVOLEN, a.s.
Lučenská cesta 1801/25,
960 01 Zvolen
bucina@outlook.sk
LinkedIn

IČO: 36029815
DIČ: SK2020067819

Copyright
Bučina Zvolen 2022 | All Rights Reserved
crossmenu