Bucina logo

Výroba energie

Zelená energia z našich lesov

Ako skúsený dodávateľ elektrickej a tepelnej energie využívame palivo, ktoré je zmesou drevnej biomasy. Tú získavame výkupom alebo vlastným spracovaním. 

Spaľovaním biomasy v dvoch stredotlakových parných roštových kotloch získavame teplo. Roštové prevedenie zariadenia umožňuje spaľovanie zmesí rôznej kvality, najmä tej menej kvalitnej, odpadovej zložky.

Spaľovací proces

Keďže každá horľavina potrebuje pre dokonalé spálenie primerané množstvo vzduchu, zariadenie je vybavené kyslíkovou sondou, ktorá meria hodnoty kyslíka v spalinách. Vďaka nej sme schopní riadiť množstvo dodávaného vzduchu do kotlov.

Primárne vzduchové ventilátory dodávajú vzduch pod rošt do štyroch zón. Sekundárne vzduchové ventilátory privádzajú vzduch bočnými stenami tesne nad vrstvou paliva horiaceho na rošte. Toto rozdelenie umožňuje vysoký stupeň regulácie spaľovania pri rôznych typoch drevných zmesí.

Spoľahlivá výroba tepla a elektriny

Tlakový systém kotlov pozostáva z  ekonomizérov, výparníka a prehrievačov pary. Je usporiadaný v piatich ťahoch. 

Spaliny prechádzajú 5 tunelmi, v ktorých sú umiestnené spomenuté výmenné plochy, ktoré sú spalinami ohrievané. Ohrievaná voda cirkuluje v rámci ekonomizérov, následne smeruje do kotlového telesa,  potom do výparníka, kde mení svoje skupenstvo na paru. Para sa dodatočne ohreje v prehrievačoch. 

Teplo vo forme prehriatej pary následne smeruje do spoločnej parnej zberne, na ktorú je napojená kondenzačná turbína s regulovaným odberom. Turbína je privádzanou parou roztáčaná do vysokých otáčok a následne prevádza mechanickú energiu na generátor, kde je indukované elektrické napätie - prebieha výroba elektriny. 

Časť pary z turbíny prúdi cez regulovaný odber do výmenníkových staníc ako dodávkové teplo, zvyšok prúdi do kondenzátora, v ktorom dochádza k spätnej fázovej premene pary na kvapalinu. Čerpadlá prečerpávajú kondenzát späť na začiatok výrobného procesu – do napájacej nádrže, ktorá je napojená do sacieho potrubia, z ktorého sa tlačí voda späť do kotlov a cyklus sa opakuje.

Platné emisné limity

Výstupné spaliny nasáva dymový ventilátor a vytláča ich do 40 m oceľového komína. Pomocou elektrických odlučovačov popolčeka zachytávame tuhé znečisťujúce látky, pričom sledované hodnoty koncentrácie emisií znečisťujúcich látok do ovzdušia sú podľa meraní pod úrovňou stanovenou prísnymi emisnými limitmi, ktoré určuje legislatíva.

bučina predelovač

BUČINA ZVOLEN, a.s.
Lučenská cesta 1801/25,
960 01 Zvolen
bucina@outlook.sk
LinkedIn

IČO: 36029815
DIČ: SK2020067819

Copyright
Bučina Zvolen 2022 | All Rights Reserved
crossmenu